اخبار و رویدادها

324

مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه جهت اجرای طرح...

به گزارش ارتباطات سازمان اجرای طرح تست کرونا بصورت روزانه با مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه  از رانندگان و شهروندان...
271

توزیع بسته حمایتی نقدی بین رانندگان حمل و نقل شهری توسط سازمان

به گزارش ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه مژدهی فرد ریاست سازمان خبر از تحویل ۶٠٠ بسته حمایتی  نقدی در قالب کارت بانکی  ٣٠٠٠٠٠٠ریالی به...
275

شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری...

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری از انتقال ویروس انجام میگیرد...
242

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر کلیه اتوبو سهای درون شهری در واحد حرکت سازمان شستشو ، گند زدائی و ضدعفونی میگردد .

123456789

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان