اخبار و رویدادها

68

شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری...

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری از انتقال ویروس انجام میگیرد...
46

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر کلیه اتوبو سهای درون شهری در واحد حرکت سازمان شستشو ، گند زدائی و ضدعفونی میگردد .

34

تست تب و درجه حرارت مسافران توسط کارشناسان...

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه با همکاری مرکز بهداشت ارومیه و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به تست و کنترل دمای بدن مسافران در پایانه شهیدان کاملی میگردد ...
39

شستشو و ضد عفونی روزانه پایانه شهیدان کاملی...

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا کلیه پایانه های مسافربری سازمان شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی می گردد .

12345678

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان